Croeso gan Y Prif Swyddog

Rhowch bwyslais ar ddiogelwch yn yr heulwen!

 

Rydym wedi cael tywydd godidog hyd yma eleni, a’r mis hwn dwi’n tynnu sylw at rai o’r peryglon sy’n gysylltiedig â rhai tanau cyffredin, sy’n gallu codi yn ystod yr haf.

 

Fe all tanau ddinistrio aceri o dir yng nghefn gwlad

 

Yn ystod y tywydd poeth, mae’r glaswellt a’r tyfiant fel arfer yn sych, sy’n golygu y gallai tân sy’n cychwyn drwy ddamwain ddatblygu’n gyflym a dinistrio popeth o fewn cyrraedd.

 

Os bydd ychydig o awel hefyd, bydd y tân yn lledaenu hyd yn oed yn gyflymach.

 

Gwastraffu adnoddau

 

Fe all hyd yn oed tân bychan fod yn draul ar adnoddau a’n hatal rhag mynychu digwyddiadau lle mae bywydau yn y fantol.

 

Gall taflu sigarét allan o ffenestr car, barbeciw sy’n rhoi gwrych ar dân neu goelcerth sy’n cael ei gadael ddinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt.

 

Peryglu Bywydau

 

Os bydd y tân yn cychwyn yn agosach at adref, gallai’r tân ddinistrio eich gardd, ymledu i’ch tŷ a pheryglu bywydau’r bobl sydd tu mewn.  

Fis diwethaf cafodd tri chriw ei anfon at eiddo ym Maes Glas i ddelio gyda thân gwastraff gardd a oedd wedi mynd allan o realaeth gan ledaenu ac achosi difrod i dai allan. 

Rhowch wybod i ni os ydych yn llosgi gwastraff gardd

os ydych yn bwriadu llosgi gwastraff gardd, rhowch wybod i ni drwy ein ffonio ni ar 01931 522 006 – bydd hyn yn ein hatal rhag anfon adnoddau allan yn ddiangen.

Cofiwch godi’r goelcerth ymhell o adeiladau, ffensys, coed a strwythurau gardd a chofiwch hefyd gael pibell ddŵr gerllaw rhag ofn i chi golli rheolaeth ar y tân.

Peidiwch â thanio’r goelcerth ar ddiwrnod gwyntog, fe all gwynt achosi i’r tân ffaglu’n uwch nag yr oeddech yn ei ddisgwyl.

 

Barbeciws

 

Gall barbeciws fod yn bleserus ond mae angen i chi ystyried diogelwch wrth goginio yn yr awyr agored – cadwch eich barbeciw yn ddigon pell o anifeiliaid anwes a phlant a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar y llwch mewn ffordd ddiogel.

 

Peidiwch ag yfed a choginio

 

Bydd nifer o bobl hefyd yn mwynhau diod neu ddau yn lleol neu yn yr ardd yn ystod y nosweithiau braf - rydw i hefyd yn eich annog i beidio â choginio ar ôl yfed alcohol, yn enwedig os byddwch yn llwglyd ar ôl dychwelyd ar ôl noson allan. Y ffordd orau o gael bwyd a chadw’n ddiogel yw prynu bwyd parod ar y ffordd adref neu gallech baratoi brechdan cyn mynd allan.  

 

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dod i wybod mwy am gystadlaethau diogelwch tân a chael eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag o fewn y Gwasanaeth, dilynwch ni ar Twitter @NorthwalesFire, hoffwch ni ar Facebook/northwalesfireservice neu dilynwch ni ar Instagram - northwalesfire 

  

Mae llawer iawn o wybodaeth hefyd ar gael drwy ymweld â’n gwefan – www.nwales-fireservice.org.uk.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen