Fe all ddigwydd i chi

Mae cymaint o bobl yn meddwl na fyddan nhw byth yn dioddef tân - ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn cymryd yn ganiataol bod gan bawb larwm mwg yn y cartref.

Ond dydy hyn ddim yn wir - fe all tân ddigwydd unrhyw bryd, yn unrhyw le.  Mae'n ffaith, yn achos tri o bob deg o danau yn y cartref yng Nghymru, does DIM larwm mwg wedi ei osod o gwbl. 

Mewn ychydig llai na phythefnos eleni, roedd dau deulu o Eryrys ger yr Wyddgrug a Phorth Amlwch yn Ynys Môn yn lwcus eu bod wedi llwyddo i ddianc yn ddianaf gyda chymorth diffoddwyr tân. Doedd ganddyn nhw ddim larymau mwg gweithredol. 

Gwyliwch ein fideo - mae cymaint o resymau da dros brofi'ch larwm mwg

Mae’r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru wedi ymuno gyda Phrifysgol Glyndŵr, Wrecsam a chanwr a chyfansoddwr adnabyddus o Ogledd Cymru, i gomisiynu a chynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio - 'Profa fy Larwm' - i amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.

 

Mae’r ffilm ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys criw o gymeriadau od a’u harferion beunyddiol  ac mae’n cynnwys trac sain gwreiddiol a bachog sydd wedi ei gyfansoddi gan y canwr a'r cyfansoddwr Daniel Lloyd.

Os hoffech ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein datganiad i'r wasg.

 

Y stori y tu ôl i greu'r fideo

Y myfyrwyr a greodd y fideo

Mae chwe myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam wedi cydweithio i ddylunio a chynhyrchu’r fideo tri munud.  

Mae'r gwaith wedi creu platfform gwych i arddangos eu sgiliau a'u helpu gyda'u rhagolygon gyrfa yn y dyfodol. 

Mae'r myfyrwyr - Tim Davies, Thomas Purdue, William Parker , Ellis Roberts, Duncan Adams a Marta Gabiga - yn astudio rhaglenni MDes a BA yn yr adran Animeiddio, Effeithiau Gweledol a Chelfyddyd Gemau ar hyn o bryd. 

Y trac sain a ddaeth â'r cymeriadau'n fyw.

Yr actor a'r canwr a'r cyfansoddwr Cymraeg Daniel Lloyd sydd wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth ar gyfer y ffilm. Mae wedi dod â bywyd i'r cymeriadau a'r golygfeydd lliwgar a gafodd eu dylunio fyfyrwyr Glyndŵr.

Daw Daniel yn wreiddiol o  Rosllannerchrugog ger Wrecsam ond y mae bellach yn byw yn Ninbych. Mae’n aelod o’r band Cymraeg Daniel Lloyd a Mr Pinc ac y mae hefyd yn artist unigol ac actor profiadol.  

 

GAIR I GALL i wneud yn siŵr eich bod yn gallu dianc yn ddiogel

  • Profwch eich larwm yn rheolaidd- rydym yn argymhell eich bod yn gwneud hyn unwaith yr wythnos. Dilynwch #DyddMawrthProfi #ProfaDyLarwm ar Twitter
  • Peidiwch byth â thynnu batri'r larwm oni bai eich bod yn rhoi un newydd yn ei le
  • Peidiwch â thynnu'ch larwm, ei roi yn y dror ac anghofio amdano - byddech yn synnu  faint o bobl sydd yn gwneud hyn
  • Os nad ydy'ch larwm yn gweithio neu os ydi'r larwm yn bipio - cysylltwch â ni i gael un arall.  
  • Lluniwch gynllun dianc rhag ofn i'ch larwm seinio rhybudd 
  • Mae'n rhaid profi larymau trydan yn ogystal - mae ganddynt fatri rhag ofn i'r pŵer fethu 

Helpwch ni i rannu'r neges - cliciwch, hoffi, rhannu ac aildrydar ein fideo 'Profa dy Larwm'

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen