Gweithio tuag at ddod yn sefydliad Dementia-gyfeillgar

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yw’r sefydliad cyntaf yng Ngogledd Cymru i dderbyn y gydnabyddiaeth ‘Gweithio tuag at ddod yn sefydliad Dementia-Gyfeillgar’ fel rhan o raglen genedlaethol i greu cymunedau dementia-gyfeillgar ledled y DU.

Mae’n bosib bod pobl â dementia mewn mwy o berygl o dân oherwydd diffyg canolbwyntio, problemau gyda’r cof tymor byr, a dryswch neu anghofio sut i ddefnyddio offer. Maent hefyd yn ei chael hi’n anoddach i fynd allan neu ddeall beth sy’n mynd ymlaen mewn achos o dân.

Mae’r Gwasanaeth wedi arddangos ei ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Alzheimer’s i helpu pobl sydd yn byw â dementia. Drwy sicrhau bod staff yn deall y problemau y mae pobl â dementia yn eu hwynebu, a chael system atgyfeirio weithredol yn ei lle gallant gymryd camau i wneud gwahaniaeth mawr i gadw pobl sydd yn byw â dementia yn ddiogel.

Dementia Friendly Certificate

Mae sawl aelod o’r staff wedi mynychu sesiynau ymwybyddiaeth i ddeall sut y gallant gefnogi pobl sy’n byw gyda’r cyflwr yn well. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu rhoi ar waith ar draws y gwasanaeth i sicrhau bod ystyried pobl â dementia yn cael ei gynnwys yn ein holl brosesau a gweithdrefnau.

Yn ystod archwiliad diogelwch yn y cartref, os ydi staff y Gwasanaeth Tân ac Achub yn dod i gysylltiad ag unigolyn a allai elwa o gyngor gan y Gymdeithas Alzheimer’s, rydym yn eu hatgyfeirio atynt. Fe all y Gymdeithas Alzheimer’s hefyd atgyfeirio cleientiaid a fyddai’n elwa o archwiliad diogelwch yn y cartref at y Gwasanaeth Tân ac Achub, er mwyn eu cadw mor ddiogel â phosib yn y cartref.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen