Baner TDC

Beth ydy CAT?

Cafodd y Tîm Cymorth Cymunedol (CAT) ei lansio ar 1af Awst2016 ac mae’n cynnwys staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sydd wedi eu hyfforddi’n llawn i gynorthwyo aelodau’r cyhoedd sydd wedi cael codwm yn ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych.

Maent wedi cwblhau hyfforddiant Gofal Brys Di-oed sydd yn cynnwys defnyddio diffibriliwr, codi a chario a thechnegau codi ac ymwybyddiaeth dementia ac iechyd meddwl. Mae eu cerbyd ymateb wedi ei frandio’n arbennig ac mae’n cynnwys offer arbenigol fel dyfeisiadau i helpu i godi’r unigolyn i safle eisteddog yn ddiogel.

Mae’r tîm wedi eu lleoli yn Llanelwy ac maent yn gweithio patrymau sifft yn ystod yr adegau prysuraf rhwng 7am a 11pm.

Mae codymau ymhlith yr henoed yn bryder iechyd cyhoeddus sylweddol; fodd bynnag dim ond ychydig iawn o bobl sydd angen ymyrraeth feddygol wedi codwm, ac felly nid yw eu cais am ambiwlans yn flaenoriaeth uchel. O ganlyniad mae wedi cymryd peth amser i ambiwlans fynd at bobl ar adegau i'w cynorthwyo. Nod y cynllun yw gostwng nifer y bobl sy'n cael eu hanfon i'r ysbyty o ganlyniad i godwm.  Oherwydd bod yn tîm yn cyrraedd yn brydlon mae hyn yn helpu i atal y sefyllfa rhag gwaethygu yn dilyn codwm ac yn y rhan fwyaf o achosion nid oes yn rhaid galw am ambiwlans na anfon cleifion i'r ysbyty. Ers i'r cynllun hwn gael ei roi ar waith mae't tîm wedi ymateb ymhen 26 munud ar gyfartaledd.  

Nid oes yn rhaid i’r cyhoedd wneud dim yn wahanol i dderbyn y gwasanaeth hwn. Bydd galwadau 999 yn cael eu blaenoriaethu gan ddesg glinigol y Gwasanaeth Ambiwlans, a fydd yn pasio’r alwad i Ystafell Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru pan fydd hynny’n addas er mwyn iddynt hwy anfon y Tîm Cymorth Cymunedol at y digwyddiad. Bydd yr unigolyn ar ben arall y ffôn yn cael gwybod mai’r Tîm Cymorth Cymunedol fydd yn ymateb.

Ymateb gan bobl sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth

Ers ei lansiad ym mis Awst hyd at 30ain Ionawr 2017, mae’r Tîm Cymorth Cymunedol wedi ymateb i 248 o alwadau. Yn achos 236 o’r galwadau hyn nid oedd yn rhaid i’r unigolyn fynd i’r ysbyty.

Dyma flas ar yr adborth yr ydym ni wedi ei dderbyn gan y cyhoedd:

“Mae fy mam yn dioddef o ddementia yn ei gyfnod cynnar, y tro diwethaf iddi syrthio buom yn aros am oriau gan fod y gwasanaeth ambiwlans mor brysur ac yn y diwedd roedd yn rhaid iddi fynd i’r ysbyty. Cyrhaeddodd y tîm yma ymhen 20 munud, fe wnaethon nhw egluro popeth i fy mam a chafodd aros yn ei chartref lle’r oedd hi eisiau bod. Dwi’n meddwl bod y gwasanaeth yma’n wych”

“Oherwydd asesiad rhagorol y tîm yma wrth symud claf bu iddynt sylwi bod ei goes wedi chwyddo, ei fod yn boeth i’w gyffwrdd ac yn dynn ac felly fe wnaethon nhw fynnu bod y claf yn cael asesiad pellach. Aethpwyd â’r claf i’r ysbyty a darganfuwyd bod clot (DVT) yn bresennol. Cred y claf y byddai wedi colli ei goes oni bai bod y tîm wedi ffonio am asesiad pellach”.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad gwerthuso.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen