Oriau a Phrif Fanteision

 

Oriau a Phrif Fanteision

Oriau Gwaith

Mae ein Diffoddwyr Tân RDS yn darparu gwasanaeth 'ar-alwad' am nifer penodol o oriau’r wythnos (cyfeirir at hyn fel 'argaeledd'); maent yn cario teclyn galw ac mae'n rhaid iddynt gyrraedd yr orsaf dân ymhen 5 munud o gael eu galw yn ystod eu horiau argaeledd. Mae nifer yn ymateb o'r cartref ac eraill, gyda chaniatâd eu cyflogwr, o'r gwaith.

Yn ogystal â darparu gwasaneth ar-alwad, maent yn mynychu nosweithiau ymarfer unwaith yr wythnos. Mae'r nosweithiau ymarfer yn para 3 awr ac yn ystod yr oriau hyn maent yn cael datblygu eu sgiliau a derbyn hyfforddiant.

Mae'n rhaid i'n Diffoddwyr Tân RDS allu cyrraedd yr orsaf dân ymhen 5 munud o gael eu galw allan a dim ond o dan amgylchiadau prin y gall y Gwasaneth gynyddu'r amser ymateb hwn. Un o'r ffactorau a fyddai'n ein caniatáu i ymateb yr amser ymateb gyda disgresiwn fyddai'r lefelau staffio ar yr orsaf a'i lleolid, fodd bynnag, mae'n rhaid i'r Gwasanaeth ystyried yr holl risgiau ac opsiynau gwydnwch sydd ar gael ar sail unigol.

 

Y Buddion 

Graddfeydd Cyflog y System Dyletswydd Rhan Amser ers 1af Gorffennaf 2016

 

 Ffi-gadw flynyddol

£2,224 y flwyddyn (cyflawn) NEU £1,668 y flwyddyn (Rhannol) (gweler isod)

Ffi hyforddi a datblygu

£30.45 Pob noson ymarfer (3 awr yr wythnos) 

Ffi troi allan                     (yn cynnwys ffi aflonyddu)

£14.05 pob tro y byddwch yn troi allan (taladwy yn ystod yr awr a chwarter cyntaf ar ôl cael eich galw at ddigwyddiad)

Tâl fesul awr

£10.15 yr awr (taladwy mewn blociau o 15 munud - £2.54 fesul bloc - yn dilyn yr awr a chwarter cyntaf ar ôl cael eich galw at ddigwyddiad)

Ffi mynychu

£8.98 pob tro (taladwy os byddwch yn cyrraedd yr orsaf mewn da bryd, ond bod dim rhaid i chi fynd at y digwyddiad) 

 

Cyflawn - Telir y ffi-gadw flynyddol i Ddiffoddwyr Tân RDS sydd yn ar gael am o leiaf 120 o oriau'r wythnos 

Rhannol – Telir y ffi-gadw flynyddol i Ddiffoddwyr Tân RDS sydd yn ar gael am hyd at 120 o oriau'r wythnos 

Wrth i chi ddatblygu i fod yn ddiffoddwr tân cymwys bydd eich ffi-gadw flynyddol yn cynyddu fel a ganlyn (ar ôl 1af Gorffennaf  2016).

 

Diffoddwyr Tân RDS 

  Cyflawn 

  Rhannol  

Dan hyfforddiant

£2,224

£1,668

Datblygu

£2,316

£1,737

Cymwys

£2,964

£2,223

 

Er mwyn datblygu'n ddiffoddwr tân cymwys ar y system dyletswydd rhan amser, bydd angen i chi gwblhau portffolio datblygu fydd yn gallu cymryd 18+ o fisoedd i'w gwblhau - mae'r portffolio'n gofyn am arddangos tystiolaeth yn erbyn elfennau ym map rôl y diffoddwr tân.

 

Pensiwn - Am ragor o wybodaeth am bensiynau, ewch i wefan Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Gwyliau blynyddol - mae gan aelod hawl i 30 diwrnod o wyliau wedi eu talu. Wedi pum mlynedd o wasanaeth, mae'r gwyliau'n codi i 37 diwrnod.


Cefnogaeth Iechyd Galwedigaethol - Nod Iechyd Galwedigaethol yw amddiffyn a hyrwyddo iechyd y gweithwyr, i gynnal a gwella eu gallu i weithio, a chyfrannu at gynnal amgylchedd diogel ac iachus i bawb, yn ogystal â hyrwyddo addasu gwaith i alluoedd y gweithwyr, gan ystyried cyflwr eu hiechyd. Cyflawnir hyn trwy'r ddarpariaeth o wasanaethau cefnogi a thechnegol, asesiad risg addas, gwerthuso, trin a chyfyngu anableddau dros dro neu barhaol a helpu gweithwyr i reoli iechyd personol.

Cynllun Cefnogi Cydweithwyr - mae Cynllun Cefnogi Cydweithwyr yn cael ei weithredu. Mae GTAGC wedi sefydlu mecanwaith hanfodol sydd ar gael i staff sy'n darparu cefnogaeth a chymorth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae'r cynllun yn darparu system o gefnogaeth gyfrinachol, anffurfiol i bob aelod o staff. Mae'r cynllun yn cael ei ddarparu gan dîm o Gefnogwyr sydd oll yn aelodau o GTAGC sydd wedi eu dethol a'u hyfforddi i ymgymryd â'r rôl. Nid yw'r Cefnogwyr yn cael eu hystyried i fod yn gynghorwyr ond maen nhw'n gallu darparu cefnogaeth gan roi'r cyfle i'r unigolion drafod eu materion a'u pryderon, os yn ddomestig, yn gymdeithasol neu'n ymwneud â gwaith.

Elusen diffoddwyr tân 

Mae difoddwyr tâan rhan amser yn cael myediad i'r elusen The Firefighters Charity www.firefighterscharity.org.uk

Y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith

Mae'r Gwasanaeth yn awyddus i sicrhau fod ei gweithwyr yn gweithio o fewn rheoliadau Oriau Gwaith. Pan fyddwch chi'n ein cynghori ni o ba wasanaeth allwch chi ddarparu, sicrhewch eich bod chi wedi ystyried pethau fel:
- Prif gyflogaeth a goramser
- Cyflogaeth arall
- Teithio i'r gwaith/adref
- Cyfnodau gorffwys/teulu/gofynion cymdeithasol a chyfrifoldebau
- A'ch bod chi'n iachus i gyflawni dyletswyddau eich prif gyflogaeth a'r gwasanaeth wrth gefn rydych chi wedi ymrwymo ato, gan adeiladu cyfnodau priodol o orffwys yn unol gyda Rheoliadau Oriau Gwaith.

Os oes gennych chi gyflogaeth barhaol arall, rhaid i chi drafod eich cais gyda'ch prif gyflogwr a rhaid iddynt gytuno ichi gyflawni dyletswydd fel diffoddwr tân. Mae hyn yn gymwys hyd yn oed os na fyddwch chi'n darparu gwasanaeth wrth gefn yn ystod eich oriau gwaith arferol.

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen